White 3/8" Organdy Glittered Ribbon

White 3/8" Organdy Glittered Ribbon

Happy stamping and/or camping!

~Tracy